Veel gestelde vragen

1. Wat is het NLOI?
Het Nederlands Onderzoeks Instituut doet in opdracht van verzekerden onderzoek naar de oorzaak van de schade en de omstandigheden waaronder deze zich heeft afgespeeld. En verricht voor u ook afgeleide werkzaamheden zoals de noodzakelijke verantwoording richting overheden, uw klanten en leveranciers. Het NLOI is de enige instantie in Nederland die dit type onderzoek in opdracht van verzekerden, met hun belang vooropgesteld, uitvoert. Op verzoek wordt, na het vaststellen van de oorzaak van de schade, met behulp van diverse Root Cause Analysis (RCA) methodieken onderzoek gedaan naar de grondoorzaken van fouten of problemen die tot een schade hebben geleid.
Deze analyses leveren vrijwel altijd veel verbetervoorstellen op. Samen met onze partners ondersteunen wij ondernemingen bij het daadwerkelijk implementeren van die voorstellen. 


2. Wie zitten er achter het NLOI?
Oprichter en directeur van het NLOI is Jaap Terhenne. De initiatiefnemers van het NLOI zijn naast Jaap gerenommeerde bedrijven op het gebied van schade-expertise en juridische belangenbehartiging.
Zij worden ingeschakeld door verzekerden en hun adviseurs als er een (grote) schade is. Als zij vermoeden dat de belangen van verzekerden met een eigen schadeonderzoek behartigt dienen te worden, adviseren ze onze dienstverlening. U als klant bepaalt uiteraard of u met het NLOI in zee gaat. U betaalt ook zelf de factuur van onze werkzaamheden. 


3. Hoe werkt het NLOI?
Elke situatie is anders, en wij kijken per situatie welke deskunigheid we nodig hebben om tot een maximaal resultaat voor u als klant te komen. Daarvoor werken wij projectmatig samen met een netwerk van zeer ervaren professionals, die niet bij ons in dienst zijn, maar ingeschakeld worden als uw situatie daarom vraagt. Wij werken op een standaard werkwijze die gedocumenteerd is en die regelmatig wordt getoetst op efficiency.

4. Wat zijn de kosten van een onderzoek?
De diensten van het NLOI worden uitgevoerd op uren- en kostenbasis die, onderbouwd door een registratie, aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Exacte tarieven voor uw situatie bespreken wij graag tijdens het intakegesprek dat altijd aan de onderzoeken voorafgaat.

6. Wat is 'een gerechtvaardigd belang'?
Het hebben van een gerechtvaardigd belang betekent dat u als opdrachtgever het recht heeft om de informatie te verkrijgen, of dat de informatie nodig is omdat u in uw recht bent aangetast en de waarheid alleen boven tafel kunt krijgen met de betreffende onderzoeksinformatie. Ook als u zich wilt of moet verantwoorden aan overheden, uw klanten en leveranciers heeft u een gerechtvaardigd belang.
U heeft een gerechtvaardigd belang bij de conclusies van een goed onderzoek naar de oorzaak van uw schade en de omstandigheden waaronder deze zich heeft afgespeeld. Conclusies uit een dergelijk onderzoek zijn van belang om:
  • contractuele verplichtingen te kunnen nakomen: bij verzekeringszaken ligt de stel- en bewijsplicht voor een gedekt evenement bij u als verzekerde. Zonder een eigen onderzoek bent u afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de verzekeraar en ontstaat verschil in informatiepositie tussen u en de verzekeraar;
  • vast te stellen of een derde aansprakelijk kan zijn voor uw schade. Want dan kunt u met succes de schade verhalen. Dit geldt ook als uw schadebedrag bijvoorbeeld onder het Eigen Risico blijft dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar;
  • preventieve maatregelen te kunnen nemen om soortgelijke schade in de toekomst te voorkomen. verantwoording over de calamiteit te kunnen afleggen aan overheden, uw klanten en leveranciers.
7. Heeft het NLOI een vergunning?
Aan het NLOI is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie een zogeheten POB Vergunning verleend (POB nummer 1439) voor het in stand houden van een particulier onderzoeksbureau. Die vergunning is nodig omdat wij onderzoeksgegevens verzamelen, analyseren en verwerken. Het NLOI heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat geeft u zekerheid dat wij op een uiterst zorgvuldige manier omgaan met verzamelde gegevens. Onderzoekers die aan uw zaak werken, hebben toestemming van de Nationale Politie om onderzoekswerkzaamheden te verrichten. Het NLOI houdt zich aan de Privacygedragscode Particuliere onderzoeksbureaus zoals die is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Waarom is de ondersteuning van het NLOI bij schadeonderzoeken vaak nodig?
Door verzekeraars ingeschakelde onderzoekers dienen primair de belangen van hun opdrachtgever en hanteren in hun onderzoeken dus ook het perspectief van de verzekeraar. Vaak ligt de nadruk op de vraag of er voldaan is aan de wettelijke vereisten, polisvoorwaarden en/of clausules. Het belang van de klant blijkt in deze onderzoeken vaak secundair.
Het NLOI adviseert en begeleidt u om úw belang ook op de voorgrond te krijgen. Een voorbeeld ter illustratie: brand in een bedrijfspand. Uit het onderzoek van de verzekeraar blijkt dat de brand is ontstaan in de meterkast en dat de elektrische installatie niet gekeurd is. Op de polis is een clausule aangetekend dat dit wel zou moeten. Dan volgt een afwijzing van de schadeclaim. Later blijkt echter dat de brand helemaal geen elektrische oorzaak had en dat deze ook was ontstaan als de installatie wél gekeurd was geweest. Alleen een breed en volledig onderzoek bracht deze belangrijke feiten aan het licht en zorgde ervoor dat er uiteindelijk wel werd uitbetaald. In dit soort situaties is het dus cruciaal dat de belangen van verzekerden op hoogwaardige wijze worden behartigd. Een objectieve begeleiding en zonodig onderzoek naar de oorzaak en omstandigheden van schades is daarbij onontbeerlijk. Die rol neemt het Nederlands  Onderzoeks Instituut NLOI met trots en vol overgave op zich!

9. Zijn verzekeraars, overheden, klanten en leveranciers verplicht de bevindingen van de NLOI-onderzoeken over te nemen?
Nee, ze zijn daar niet toe verplicht. Maar omdat de onderzoeken van het NLOI degelijk, objectief en verifieerbaar zijn, leert de ervaring dat deze partijen de conclusies van onze onderzoeken zeker zullen meenemen in hun overwegingen. Feiten spreken immers voor zich!

10. Er zijn contra-experts; is het NLOI dan een contra-onderzoeker?
Zelf zijn wij geen fan van het woord contra dat immers tegen betekent. Wij zoeken echter nadrukkelijk de verbinding met andere onderzoekers. Het doel moet zijn om op argumenten te discussieren over een zaak en niet op valse emoties. Pas dan kan een zaak succesvol worden opgelost. Hard op de inhoud maar zorgvuldig op de relatie! We merken dat die houding succes voor u oplevert.

 
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam