Hoe werken wij?

Het NLOI biedt zijn diensten uitsluitend aan verzekerden, hun adviseurs en belangenbehartigers aan. Wij adviseren en begeleiden hen bij onderzoeken naar oorzaak en toedracht van schades. 
De diensten van het NLOI zijn: Advies en Begeleiding bij schadeonderzoeken en op onderzoeksgebied de Quick Scan, de Full Scan en de Second Opinion
Onze onderzoeken betreffen feitenonderzoek in zaken met een privaatrechtelijke achtergrond. Het doel van de onderzoeken is het verzamelen van gegevens, het analyseren daarvan en het trekken van conclusies die voor u als klant van het NLOI van belang zijn bij:
 • het nemen van (preventieve) beslissingen
 • het nakomen van contractuele verplichtingen
  • bijv. in verzekeringszaken rust de stel- en bewijsplicht voor een gedekt evenement immers bij de verzekerde
 • het leveren van bewijs in aansprakelijkheidszaken en andere privaatrechtelijke procedures. 
 • het verantwoorden aan overheden, klanten en leveranciers.
Onze onderzoeken moeten daarbij wel uw gerechtvaardigde belangen dienen. Dat betekent dat, indien dat gerechtvaardigd belang niet aanwezig blijkt te zijn, het NLOI geen onderzoek kan doen. Wij werken met beproefde onderzoeksmethoden en vinden een transparante manier van werken erg belangrijk. U krijgt vooraf inzage in onze werkwijze en blijft voortdurend op de hoogte van de status van het onderzoek. Met andere woorden: wij leveren werk op maat, en bespreken dus ook vooraf wat u nodig heeft in uw specifieke situatie. 
 
De Quick Scans en Full Scans kunnen op elk moment plaatsvinden en kunnen zowel los als in combinatie worden uitgevoerd. Bij voorkeur starten wij ons onderzoek zo snel mogelijk nadat de calamiteit zich heeft voorgedaan. De kans op succes is dan het grootst.
 
In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk. Onze klant is dan bijvoorbeeld geconfronteerd met een voor hem negatieve uitkomst op een ingediende schadeclaim. Daarom is een onderdeel van onze dienstverlening ook het geven van adviezen door het verrichten van zogenaamde Second Opinions.
 
Wij gaan er vanuit dat wij met onderzoeken en rapportages bijdragen aan goede en snelle overeenkomsten tussen u en uw verzekeraar. Wij beseffen dat in sommige gevallen de zaak van onze klanten echer niet eindigt met onze rapportage en dat bijvoorbeeld een gang naar de rechter toch nodig blijkt te zijn. Uiteraard zullen wij daar, samen met onze partners, en in overleg met uw juridische belangenbehartiger, ons onderzoek verdedigen als dat nodig is.
 
Hieronder geven we een kleine toelichting op onze diensten. Uiteraard bespreken we ze graag uitgebreid met u in het intakegespek dat altijd vooraf gaat aan onze werkzaamheden.
 
Quick Scan (QS):
U vraagt NLOI een Quick Scan te doen als:
 • er sprake is van een onduidelijke toedracht en u deze wilt (laten) achterhalen,
 • er mogelijk sprake is van een verhaalbare schade,
 • de verzekeraar een toedrachtonderzoeker inschakelt voor volledig onderzoek,
 • er op uw polis sprake is van meerdere en complexe (garantie) clausules. 
Het is daarom van belang dat de door u ingeschakelde contra-expert snel en alert reageert op signalen om NLOI ook snel in te kunnen schakelen. Hoe eerder het NLOI bij de zaak betrokken wordt, hoe beter we bijvoorbeeld sporen kunnen vinden die betrekking hebben op de schade (bijvoorbeeld een brand) en getuigen daarvan kunnen opsporen.

Doel Quick Scan:
Voornaamste doel van de Quick Scan is om vast te stellen of in uw belang een breder onderzoek, de zogeheten Full Scan  nodig is. Dat betekent dat de QS dient als eerste stap. In sommige gevallen blijft het bij een QS. In andere gevallen zal een FS nodig blijken. 
De QS duurt een dag en kent een eenheidstarief incl. alle kosten en excl. BTW.
 
Full Scan (FS): 
Wanneer is een FS nodig:
 • De QS wijst uit dat de (gerechtvaardigde) belangen van u als verzekerde in de toekomst onder druk kunnen komen te staan als er geen volledig onderzoek namens u wordt ingesteld. Met name omdat zonder FS ongelijkheid in informatiepositie ontstaat tussen verzekeraar en verzekeringnemer/verzekerde.
 • U heeft de uitkomsten van een FS nodig om een derde partij aansprakelijk te kunnen stellen voor de door u geleden schade (verhaal).
 • U heeft de uitkomsten van een FS  nodig om interne maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van schade (preventie). 
De Full Scan is een volledig onderzoek waar nodig inclusief uitvoering door derden op specifieke gebieden. Doelen zijn:
 • Een sluitend verhaal krijgen door middel van informatieverzameling en informatieanalyse door/vanuit  technisch en tactisch onderzoek.
 • De objectieve feiten te achterhalen om het gerechtvaardigd belang van u als verzekerde te behartigen.
 • Het verzamelen en vastleggen van informatie in rapporten die kunnen dienen als drager van verdere stappen, bijvoorbeeld door externe belangenbehartigers zoals bijvoorbeeld uw advocaat. 
De FS vindt plaats na uitvoering van een QS, of direct als duidelijk is dat dit absoluut vereist is in uw situatie. De FS wordt zoveel mogelijk gelijktijdig met de onderzoeken van verzekeraars uitgevoerd.
Een FS wordt door het NLOI als een project met bijbehorend projectmanagement benaderd, dus met strakke sturing op alle onderdelen van het onderzoek.
 
De FS wordt uitgevoerd op urenbasis die aan de opdrachtgever wordt gefactureerd, onderbouwd met een kosten- en tijdsregistratie.
 
Second Opinion (SO)
Wij beoordelen, grotendeels met dezelfde methodieken als bij de Quick- en Full Scan, met een Second Opinion grondig de juistheid van de feiten waarop een verzekeraar zijn standpunt heeft gebaseerd. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot herziening van het besluit van die verzekeraar. Dat besluit over dekking of aansprakelijkheid komt overigens vaak pas als de plaats van de schade, bijvoorbeeld een brand, al is ontruimd. In dit soort zaken is een betrouwbaar en vooral onafhankelijk advies erg belangrijk. Wij beoordelen met de Second Opinion de door de verzekeraar gebruikte methodieken en bewijsmateriaal en de conclusies van eerdere deskundigen. Door onze objectieve aanpak  kunnen we mogelijk aanvullende zaken leveren die een ander licht op de zaak werpen. En daarmee ook kunnen leiden tot andere conclusies
 
De SO wordt ook uitgevoerd op urenbasis, die aan de opdrachtgever wordt gefactureerd, onderbouwd met een kosten- en tijdsregistratie.

 
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam