Het Nederlands Onderzoeks Instituut, NLOI.

Terwijl schrik en ongeloof nog aan de orde zijn, moet u na een grote schade bijvoorbeeld door brand in uw bedrijf of woning meteen aan de slag met het regelen van allerlei praktische zaken. Het contact met uw verzekeraar, overheden, klanten en leveranciers is daar erg belangrijk bij. U wilt natuurlijk zo snel mogelijk de schade vergoed krijgen en verder met de orde van de dag: de winkel, de fabriek of het kantoor moet open, een nieuwe huisraad moet aangeschaft. U bent verzekerd en hebt alles goed geregeld maar in de praktijk blijkt het krijgen waar u recht op meent te hebben vaak niet eenvoudig.

Objectief en efficiënt: dat is wat het Nederlands Onderzoeks Instituut (NLOI) voor u kan betekenen. Onze begeleiding bij- en waar nodig rapportage over- de oorzaak en omstandigheden van de geleden schade, is wat u nodig heeft om sterk in uw schoenen te staan in het contact met uw verzekeringsmaatschappij, overheden, klanten en leveranciers. Het NLOI begeleidt u met úw belang in het achterhoofd.

Over het algemeen worden de onderzoeksbelangen van verzekerden – van u, dus– bij schade nog matig behartigd. Bij schades met een behoorlijke financiële omvang en/of complexiteit schakelt de verzekeraar een expert in. In complexe gevallen zal door de verzekerde en/of diens adviseur ook een expert worden ingeschakeld; de zogenaamde contra-expert. Beide experts buigen zich over de omvang van de financiële schade en komen tot een vergelijk.

Het onderzoek naar de oorzaak van de schade en de omstandigheden waaronder deze zich heeft afgespeeld, wordt echter alleen door de verzekeraar gedaan. De verzekeraar doet dit omdat ze haar vergoedingsplicht moet beoordelen. Zij schakelen daartoe een toedrachtonderzoeker in. Deze onderzoekers zijn in loondienst van verzekeraars of worden door hen ingehuurd van externe bureaus. 
Waar kan het probleem ontstaan? 
Door verzekeraars ingeschakelde onderzoekers dienen primair de belangen van hun opdrachtgever en hanteren in hun onderzoeken dus ook het perspectief van de verzekeraar. Vaak ligt de nadruk op de vraag of er voldaan is aan de wettelijke vereisten, polisvoorwaarden en/of clausules. Het belang van de klant blijkt in deze onderzoeken vaak secundair.
Het NLOI adviseert en begeleidt u om úw belang ook op de voorgrond te krijgen. Een voorbeeld ter illustratie: brand in een bedrijfspand. Uit het onderzoek van de verzekeraar blijkt dat de brand is ontstaan in de meterkast en dat de elektrische installatie niet gekeurd is. Op de polis is een clausule aangetekend dat dit wel zou moeten. Dan volgt een afwijzing van de schadeclaim. Later blijkt echter dat de brand helemaal geen elektrische oorzaak had en dat deze ook was ontstaan als de installatie wél gekeurd was geweest. Alleen een breed en volledig onderzoek bracht deze belangrijke feiten aan het licht en zorgde ervoor dat er uieindelijk wel werd uitbetaald. In dit soort situaties is het dus cruciaal dat de belangen van verzekerden op hoogwaardige wijze worden behartigd. Een objectieve begeleiding en zonodig onderzoek naar de oorzaak en omstandigheden van schades is daarbij onontbeerlijk. Die rol neemt het Nederlands  Onderzoeks Instituut NLOI met trots en vol overgave op zich!

De feiten boven tafel; in uw belang.
U heeft een gerechtvaardigd belang bij de conclusies van een goed onderzoek naar de oorzaak van uw schade en de omstandigheden waaronder deze zich heeft afgespeeld. Conclusies uit een dergelijk onderzoek zijn van belang om:
  • contractuele verplichtingen te kunnen nakomen: bij verzekeringszaken ligt de stel- en bewijsplicht voor een gedekt evenement bij u als verzekerde. Zonder een eigen onderzoek bent u afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de verzekeraar en ontstaat verschil in informatiepositie tussen u en de verzekeraar.
  • vast te stellen of een derde aansprakelijk kan zijn voor uw schade. Want dan kunt u met succes de schade verhalen. Dit geldt ook als uw schadebedrag bijvoorbeeld onder het Eigen Risico blijft dat u heeft afgesproken met uw verzekeraar.
  • preventieve maatregelen te kunnen nemen om soortgelijke schade in de toekomst te voorkomen. 
  • verantwoording over de calamiteit te kunnen afleggen aan overheden, uw klanten en leveranciers.
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam