Het Nederlands Onderzoeks Instituut, NLOI

Het NLOI is het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor ondernemers en particulieren bij schade die zij ondervinden door hen maximaal te beschermen in hun mogelijk kwetsbaarste moment, ook in het geval dat zij zich dat (nog) niet hadden gerealiseerd.
 
Het Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI B.V. begeleidt u bij de onderzoeken die worden uitgevoerd door of namens uw verzekeraar(s). Dat is onze kerntaak en dat doen wij vanuit de overtuiging dat uw belangen als klant bovenaan dienen te staan. De praktijk wijst uit dat in veel gevallen deze vorm van belangenbehartiging absoluut noodzakelijk is. 

In uw opdracht, als verzekerde en ondernemer, doen wij het onderzoek naar de oorzaak van uw schade en de omstandigheden waaronder deze zich hebben afgespeeld. Eveneens verrichten wij voor u afgeleide werkzaamheden zoals de noodzakelijke verantwoording richting overheden, uw klanten en uw leveranciers. Het NLOI is de enige instantie in Nederland die dit type onderzoek in opdracht van verzekerden, met hun belang vooropgesteld, uitvoert. 

Op uw verzoek wordt, na het vaststellen van de oorzaak van de schade, met behulp van diverse beproefde Root Cause Analyse (RCA)-methodieken onderzoek gedaan naar de dieperliggende oorzaken van fouten of problemen die tot uw schade hebben geleid. Dat doen we op een interactieve manier samen met de medewerkers op de werkvloer en het management. 

Deze analyses leveren vrijwel altijd verbetervoorstellen op. Samen met onze partners ondersteunen wij u natuurlijk ook bij het daadwerkelijk implementeren van die voorstellen waarbij wij  specifieke belangstelling hebben voor verandermanagement. Wij geloven namelijk sterk dat het niet alleen bij voorstellen moet blijven. Door daadwerkelijke uitvoering van verbeteringen, structurele bewaking en borging gaan bedrijven echt leren en groeien. Het resultaat is meer winst, grotere continuïteit en betrokken medewerkers die verantwoordelijkheid durven nemen. De kansen voor nog een schade worden daardoor sterk geminimaliseerd. 
 

The NLOI is the natural point of contact for entrepreneurs and private individuals in the event of damage they suffer by protecting them as much as possible in their most vulnerable moment, even in the event that they had not (yet) realized that.
 
The Nederlands Onderzoeks Instituut NLOI B.V. guides you through the investigations conducted by or on behalf of your insurer(s). That is our core task and we do so from the conviction that your interests as a customer must be at the top. Practice shows that in many cases this form of advocacy is absolutely necessary.
 
On your behalf, as an insured person and as an entrepreneur, we conduct research into the cause of your damage and the circumstances in which it occurred. We also perform derivative work for you, such as the necessary accountability to governments, your customers and your suppliers. NLOI is the only company in the Netherlands that carries out this type of research on behalf of the insured, with their interests in mind.
 
At your request, after determining the cause of the damage, various proven Root Cause Analysis (RCA) methods are used to investigate the root causes of errors or problems that led to your damage. We do this in an interactive way together with the employees in the workplace and management.
 
These analyses almost always lead to improvement proposals. Together with our partners, we also support you in the actual implementation of those proposals in which we have a specific interest in change management. We strongly believe that it should not just be about proposals. Companies actually learn and grow through effective implementation of improvements, structural monitoring and assurance. The result is more profit, greater continuity and committed employees who dare to take responsibility. The chances for another damage are therefore greatly minimized.
 
At the NLOI, a so-called POB permit has been granted by the Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ministry of Security and Justice) (POB number 1439) for a private investigation agency. The NLOI investigators have permission from the National Police to conduct investigation work. NLOI adheres to the Privacy Code of Conduct Private Investigation Offices as approved by the Autoriteit Persoonsgegeven (Dutch Data Protection Authority). 
Managing Director J. Terhenne is a graduate in Lean Management and under the WFT (Financial Supervision Act).
© 2014 NLOI BV
info@nloi.nl 020 331 99 27 Postbus 9536 1006 GA Amsterdam